فيلم های کوتاه به زبان فارسی

دراين فيلم ها شما با نمونه هائی از کلاس های درس کودکان مبتلا به اُتيسم آشنا می شويد.

 فيلم 1
 

  فيلم  2

 
فيلم  3

 

فيلم  4

 

 

 

 

 

 

 

لينک به زبان انگليسی 3 2  &  1

سازمان مبتلايان به اُتيسم در کشور سوئد

Autism Society of America

ARI )The Autism Research Institute )

باز چاپ مطالب سايت با "لینک" و  ذکر ماخذ آ زاد است

 
 

 

باز گشت