پيش در آمدی براُتيسم

واژه اُتيسم از لغت يوناني

 (به معنای خودش) گرفته شده است. اولين بار بلوبر* اصطلاح Autos

  را به کار برده است. Schizophren autism

تصويری که بلوبرازفرد ِمبتلابه اسکيزوفرن اُتيست به دست مي دهد را مي توان در جمله زير خلاصه کرد:

او تماسش را با دنيای بيرون و واقعيت از دست داده است واساسأ چيزی به اسم ِ دنيای خارج برای او وجود ندارد. او فاقد قدرت ِخلاقيت است. هدفمند نيست. تمرکز خواس ندارد و بي توجهي به دنيای اطرافش  از او فردی با رفتاری عجيب وغريب ساخته است.

پيش ازهرچيز بايد تأکيد کنم که اُتيسم زاده ی قرن ما نيست ودر طول تاريخ بشر ودرهمه ی کشورها و در ميان همه ی نژادها و فرهنگ ها ديده شده است. اما با کمال تأسف و به دليل عدم آگاهي به اين مشکل ِ جسمي (مغزی )، بسياری از متبلايان به اُتيسم به سرنوشتي اسف بار و غير انساني دچار شده و کماکان مي شوند.

تاريخچه ی علمي اُتيسم تنها به بيش از يک دهه مي رسد، اما درهمين زمان ِ اندک، جامعه ی علمي ِغرب گام های بزرگي در اين زمينه برداشته است. دانستن دلايل بروز اُتيسم و تمايز ميانِ اُتيسم وبيماری های روحي رواني درهای ديگری به روی افراد مبتلا به اُتيسم گشوده است. امروزه بر همگان آشکار و مبرم است که اُتيسم نه تنها با اسکيزوفرني يکي نيست، بلکه ميان آن ها تفاوت های ريشه ای واساسي وجود دارد.

از واژه ی اُتيسم نبايستي به عنوان يک صفت استفاده کرد، بلکه همانند هر بيماری ديگر، هنگام نوشتن يا گفتن از فردِ مبتلا بهتراست باعبارتي چون فرد مبتلا به اُتيسم بهره جست، همانطور که بطور مثال مي گوئيم:فرد مبتلا به روماتيسم، فرد مبتلا به ديسک کمر و از اين قبيل.

روانپزشکان و علم روانشناسي قبل ازکشف دلايل بروزاُتيسم، تربيت ِ غلط و مشکلات روحي-رواني کودک را در دوران کودکي، دليل اصلي متبلا شدن فرد به اُتيسم مي دانستند. اين جا لازم مي دانم با يک جمله  و برای هميشه براين طرز تلقي خط بطلان بکشم: فرد متبلابه اُتيسم با اُتيسمِ خود به دنيا مي آيد و مشکل او به هيچ وجه به خانواده و محيط و طرز تربيت او ربطي ندارد. در قمست های بعدی و به مرور اُتيسم و دلايل بروزآن وشيوه های برخورد با افراد مبتلارا شرح خواهم داد.   رباب محب

ااستکهلم  چهارشنبه  ۲۴ بهمن ۱٣٨۶ -  ۱٣ فوريه ۲۰۰٨

-------------------------------------------

-Bleuler

 

باز چاپ مطالب سايت با "لینک" و  ذکر ماخذ آ زاد است

 

 

 

 

home