پری دریائی هانس معرفی شیوه های آموزشی و تر بیتی کودکان اُتيسم -  نشر لاجورد  ایران   1381

تلفن :2220678 

فاکس : 2229062

آدرس: دفتر مرکزی تهران ،خيابان سهروردی شمالي، خيابان انديشه 7، پ 82

شماره شابک : 2 -00 -5867 - 964

کتاب پری دريائي هانس سال ها پيش جمع آوری و تدوين شد و يکي دو سال در ميان انبوه ِ کاغذهايم خاک خورد تا سرانجام در بهار 1381 با خرج خودم و با همت نشر لاجورد به چاپ رسيد.

کتاب هفتادوپنج صفحه ای پری دريائي هانس  حاوی شيوه های برخورد با کودکان مبتلا به اُتيسم ، به عنوان اولين کوشش من طبعأ دارای کمبود ها و نقايص خاص ِ خود است. از مشکلات چاپ کتاب که بگذرم، دليل اين کمبود ها بخشي به زبان فارسي برمي گردد که زبان علم نيست و من همواره در يافتن کلمات مناسب با مشکل روبرو بوده ام. بخش ديگر به محدوديت های من(نبودن يک مشاوريا اديتور ِ آگاه به اين زمينه ی علمي) وعدم دسترسي به فرهنگ واژگان علمي برمي گشت. با تمام اين احوال وبا همت و لطف صاحب امتياز نشر لاجورد خانم شمسي پورمحمدی  کتاب به بازار عرضه و به خوبي از آن استقبال شد.

پس از نشر کتاب پری دريائي هانس برآن شدم تا کتاب در ، خاطرات يک زن متبلا به اُتيسم راکه سال 1996 به فارسي برگردانده بودم ، به چاپ برسانم. اما متأسفانه اين کتاب ِ باارزش که مي تواند اطلاعات خوبي به خانواده ی کودکان مبتلا به اُتيسم بدهد ، در قفسه های انتشارات خاک خورده و مي خورد. شايد تنها به  دليلِ وُسع مالي ِ نداشته؟ نمي دانم. فقط مي دانم که کتاب هفت خوان رستم را طي کرده ومجوزگرفته است.

و همين!

 

 رباب محب

استکهلم  چهارشنبه  ۲۴ بهمن ۱٣٨۶ -  ۱٣ فوريه ۲۰۰٨

باز چاپ مطالب سايت با "لینک" و  ذکر ماخذ آ زاد است

 

 

home