بینش برومند شش ساله خالق این اثر بزرگ است
.خطّ خانم مشکینی معلم کلاس اول را در سمت راست نقاشی بینش مشاهده می­کنید
من هرگز روز آفرینش این اثر را فراموش نمی­کنم. ساعت یک بعد از ظهر برای آوردن او به مدرسه­اش رفتم . خانم مشکینی روبه روی دفتر معلمان منتظرم ایستاده بود. به محضِ دیدنم اشک در چشمانش حلقه زد گفت: «نگاه کن این پسر نابغه است! ببین چطوری با بیننده­اش حرف زده!» و دفتر نقاشی بینش را به دستم داد. از آن­روز بیست و یک سال گذشته است، اما این اثر هنوز دارد با من حرف می­زند. تصوّر می­کنم اگر خانم مشکینی گذارش به این سایت بیفتد و نقاشی شاگرد خوبش بینش را ببیند آن روز را به یاد خواهد آورد .

 

سایت بینش برومند

 

خانه
وبلاگ پداگوژبک: بینش

 

 

© 2000 robabmoheb.com All rights reserved